Algemene Voorwaarden Opleidingscentrum Breincentrum®

Voor opleidingen door Opleidingscentrum Breincentrum® te Wijchen.

Inleiding
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Breincentrum® en opdrachtgever, verder te noemen deelnemer / cursist, voor opleidingen van Breincentrum®.
2. Andere algemene voorwaarden van deelnemer zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen deelnemer en Breincentrum® en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.

Definities
1. Breincentrum®: Is een geregistreerd handelsmerk van Breincentrum B.V. en is gevestigd Abersland 2723 te Wijchen, kantoorhoudend Zuiderpoort 56 te Wijchen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KVK 89759486 handelend onder de naam Breincentrum®.
2. Website: de website van Breincentrum®, te raadplegen via www.breincentrum.com
3. Deelnemer: de natuurlijk persoon die een overeenkomst aan gaat met Breincentrum® en/of zich geregistreerd heeft op de website danwel een bedrijf of beroepsgroep of instelling.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Breincentrum® en deelnemer, van welke de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes tussen deelnemer en Breincentrum® voor de opleidingen die door Breincentrum® worden georganiseerd. Deelnemer wordt bij inschrijving via de website, gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, anders kan er niet ingeschreven worden.

Artikel 2. Inschrijving
Inschrijving voor de opleiding(en) gebeurt alleen via de webshop. Inschrijvingen worden toegekend op volgorde van aanmelding. Het aantal beschikbare plaatsen is zichtbaar in de webshop van Breincentrum®. Breincentrum® bevestigt de aanmelding binnen 7 dagen per e-mail. Het recht wordt voorbehouden aan beide partijen om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de aanmelding te annuleren. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. Dit dient schriftelijk (per e-mail: info@breincentrum.com) te gebeuren. Het betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na annulering gerestitueerd. De 14 dagen gaan in op het moment dat de deelnemer een e-mail terug heeft gekregen van Breincentrum®. Een e-learning module kan niet worden geannuleerd. Dit omdat er direct toegang is tot de e-learning module.
Voor de aanmelding van groepen kan een aangepaste datum/locatie worden ingelast. Daarvoor neemt men contact op via de e-mail.
Bij inschrijving wordt u gevraagd of u zich in wilt schrijven voor de nieuwsbrief. Daarmee blijft u op de hoogte van het nieuws van Breincentrum®.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden
De betaling kan via iDeal (Belfius Direct Net, ING Home’Pay, KBC/CBC Betaalknop, Bancontact en Sofort Banking) dan wel via bankoverboeking worden voldaan. Voor Belgische studenten bestaat er de mogelijkheid om via de KMO-portefeuille te betalen. Na ontvangst van de betaling krijgt de deelnemer een factuur per e-mail en een bevestiging van deelname. Echter de inschrijving wordt pas officieel zodra de volledige betaling binnen is. De uiterste betaaldatum is 14 dagen na inschrijving. Indien de opleiding binnen 14 dagen plaatsvindt dient de factuur voldaan te zijn uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de opleiding. Als de werkgever betaalt, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten en (buiten) gerechtelijke kosten voor de rekening van de deelnemer. Uiterlijk twee weken voor de opleidingsdatum ontvangt de deelnemer een uitnodiging met daarin de afgesproken data, tijden, benodigdheden en de opleidingslocatie.

Artikel 4. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door het bestellen van de opleiding in de webshop van Breincentrum®. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opleiding. Vroegtijdige beëindiging kan alleen in overleg met degene die de training verzorgt. Breincentrum® is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Wanneer deelnemer hinder toebrengt aan docent of andere deelnemers waardoor de training redelijkerwijs wordt bemoeilijkt, kan de deelnemer door Breincentrum® van de training worden uitgesloten. Hierop is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

Artikel 5. Opleidingen
5.1 Verzorging, kwaliteit en verantwoordelijkheid:
De opleidingen worden verzorgd door Breincentrum®. Deze zal ervoor zorgen dat de opleidingen kwaliteit bieden en deelnemers de mogelijkheid hebben om advies te vragen tot 6 maanden na de datum van de gevolgde training. Breincentrum® heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van het verzorgen van de opleiding, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van het geleerde in eigen praktijk of werksituatie van de deelnemer (resultaatverplichting).
5.2 Software:
De tijdens de opleiding verstrekte software is aanvullend op de cursussen en wordt tot 01-03-2019 gratis verstrekt. Het gebruik van de software is geheel voor eigen risico. Tevens vindt er geen restitutie van de opleidingskosten plaats op het moment dat de programmatuur traag of niet goed werkt.
5.3 Vermelding in het Breincentrum®register:
Het volgen van een opleiding bij Breincentrum® geeft recht op registratie in het Breincentrum®register, dat op de website van Breincentrum® gepubliceerd zal worden. Dit is onder de voorwaarde dat de persoon ook ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, omdat via de nieuwsbrief belangrijke wijzigingen en updates doorgegeven worden. Tot op heden is vermelding in het Breincentrum®register gratis. Alleen op www.breincentrum.com vermelde en geregistreerde coaches/specialisten mogen zich als zodanig presenteren.


Artikel 6. Vooropleiding
Het niveau van de opleiding is HBO. Kijk voor vereiste voor de diverse opleidingen op de website per opleiding.

Artikel 7. Prijzen
Prijzen voor de opleidingen en e-learningen, zijn vrijgesteld van BTW. Alle op de website en in de webshop vermelde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke onvolkomenheden. Breincentrum® heeft het recht deze te corrigeren. Door deelnemers kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Indien er bij de opleiding een lunch wordt geserveerd en de cursist er voor kiest i.v.m. een allergie om zelf een lunch te verzorgen, vindt er geen deel restitutie plaats.

Studentenkorting:
Voor studenten is er de mogelijkheid om last-minute deel te nemen aan een opleiding met korting.
De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
– De student krijgt 50% korting op de losse modulen (uitgezonderd de Rhythmic Movement Trainingen, Johansen-IAS Training, Brain Gym, en de jaaropleiding. Voor de jaaropleiding geldt de reguliere kortingstaffel zoals beschreven in artikel 8.)
– De opleiding is alleen te volgen op de locatie: Wijchen.
– Voor aanvang van de opleiding dient de student zijn studentenpas bij de entree aan de trainer te laten zien. Zonder studentenpas is er geen toegang tot de opleiding en vindt er geen restitutie van het opleidingsgeld plaats.
– Inschrijving dient plaats te vinden met het studenten e-mailadres van de hogeschool.
– Betaling en definitieve inschrijving vinden plaats via de website: www.breincentrum.com
Vooraf dient er (via fleur@breincentrum.com) een kortingscode aangevraagd te worden. De last-minute korting is alleen te verkrijgen tussen 14 en 7 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding Uiteraard moet er nog wel plaats zijn in de betreffende opleiding.

Herhalingsopleiding:
Voor cursisten die in het verleden een opleiding hebben gevolgd bestaat er de mogelijkheid om deze module te herhalen.
De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
– De cursist moet in de administratie voorkomen van Breincentrum®, zodat aangetoond kan worden dat deze module al een keer bij Breincentrum® gevolgd is.
– De opleiding is alleen te volgen op de locatie: Wijchen of via e-learning.
– Voor inschrijving en aanmelding via de website dient er per e-mail een kortingscode aangevraagd te worden. Deze korting geldt niet in combinatie met subsidies en/of acties.
– Betaling en definitieve inschrijving vinden plaats via de website: www.breincentrum.com
De datum van de live opleiding dient overlegd te worden (via fleur@breincentrum.com). De datum wordt pas definitief vastgesteld 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Uiteraard moet er nog wel plaats zijn in de betreffende opleiding. Een opleiding herhalen via e-learning kan op ieder moment plaatsvinden.

Artikel 8. Vrijstelling
Voor deelnemers die al een opleiding van Breincentrum® hebben gevolgd kunnen bij deelname aan de jaaropleiding tot Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist vrijstelling krijgen voor de betreffende module.
Tevens is het mogelijk om een verrekening toe te passen van de gemaakte kosten. Neem hiervoor contact op met Breincentrum.

Hieronder staat de korting die wordt toegepast:

Gevolgde module:Korting op de jaaropleiding:
Schrijfmotorische Therapie€ 210,-
DominantieMatrix€ 210,-
JaMaRa Rekenen€ 150,-
WoordBeeldTrainer€ 210,-
Visueel screener & trainer * € 210,-
Ruimtelijk zicht & inzicht **€ 210,-
Gespecialiseerd Visueel screener & trainer (visuele verdieping) ***€ 210,-
Movement Based Learning€ 125,-
LeesMatrixDeze module is pas te volgen, zodra alle andere modules gevolgd zijn.

Voor deelnemers die al een opleiding van Breincentrum® hebben gevolgd kunnen bij deelname aan de jaaropleiding Visuele brein trainer vrijstelling krijgen voor de betreffende module.
Tevens is het mogelijk om een verrekening toe te passen van de gemaakte kosten. Neem hiervoor contact op met Breincentrum.

Hieronder staat de korting die wordt toegepast:

Gevolgde module:Korting op de jaaropleiding:
E-learning Visueel screener & trainer *€ 235,-
E-learning Ruimtelijk zicht & inzicht **€ 110,-
E-learning Gespecialiseerd visueel screener & trainer ***€ 110,-
E-learning Masterclass Bioptor ****€ 110,-
E-learning Visueel ruimtelijke waarneming en houding *****€ 235,-

Artikel 9. Wijzigen en Annuleren
Annulering van de opleiding door de cursist moet schriftelijk (e-mail) plaatsvinden en zal afgehandeld worden volgens onderstaande betalingsvoorwaarden, waarbij restitutie binnen twee weken na de annuleringsdatum zal plaatsvinden. Bij annulering binnen 7 dagen voor de start van de opleiding, of wanneer de cursist niet komt opdagen, is 100% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering tussen 7 en 30 dagen voor de start van de opleiding is 85% van het lesgeld verschuldigd. Bij langer dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding is 25% van het lesgeld verschuldigd.
Wil een deelnemer de deelname wijzigen naar een andere datum dan wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Dit is alleen mogelijk tot 30 dagen voorafgaand aan de opleiding. Deelname in een andere groep is afhankelijk van beschikbare ruimte in de betreffende groep te beoordelen door Breincentrum. Indien u wilt annuleren na een datumwijziging, geldt de oorspronkelijke cursusdatum als uitgangspunt voor de annuleringsvoorwaarden.

Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg de opleiding doorgeschoven naar een andere datum. Hiervoor wordt € 50,- administratiekosten per opleidingsdag in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn fysieke opleidingen op locatie die ook via e-learning beschikbaar zijn. Die kunnen alleen via e-learning worden ingehaald. Hier zijn geen extra kosten aan gebonden.

Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Breincentrum® zich het recht voor om de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. De deelnemer heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Breincentrum® is uitgesloten. In het geval van annulering door Breincentrum®, volgt restitutie van het lesgeld, binnen twee weken na de annuleringsdatum. In het geval van verplaatsen naar een andere datum geldt de oorspronkelijke cursusdatum voor de eerder genoemde annuleringsvoorwaarden voor de cursist.

Een aangekochte e-learning kan niet worden geannuleerd, dit omdat er direct toegang is tot de aangeschafte e-learning module.

Artikel 10. Webshop

Verzendkosten worden in de webshop automatisch aan de order toegevoegd en op de factuur vermeld. Mochten er door een software fout onjuiste verzendkosten in rekening worden gebracht wordt dit verrekend met de klant, alvorens de bestelling geleverd wordt. Wilt u een bestelling retourneren dan zijn de verzendkosten voor eigen rekening en worden alleen de kosten van de artikelen gecrediteerd. De verzendkosten voor de heen- en terugzending zijn ten alle tijden voor rekening van de klant.

Lesmaterialen die door onszelf zijn ontwikkeld worden niet retour genomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
a. Met het geven van de opleiding aanvaardt Breincentrum® een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Breincentrum® geleverde opleiding de uiterste zorg wordt betracht, kan Breincentrum® de aanwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Breincentrum® is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
b. Breincentrum® is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten door welke oorzaak dan ook; uitgezonderd wanneer er sprake is van opzet door Breincentrum®, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd. Breincentrum® is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.
c. Breincentrum® is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de opleiding. Breincentrum® is niet verantwoordelijk voor het resultaat van coaching of trainingen die deelnemers verzorgen aan hun eigen cliënten. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening. Breincentrum® is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. d. Deelnemers betreden de opleidingsruimtes van Breincentrum® op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Breincentrum®. Breincentrum® is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de opleiding. e. Aan de informatie op www.breincentrum.com kunnen geen rechten worden ontleend. Wegens voortschrijdend inzicht en kwaliteitsverbetering heeft Breincentrum® het recht het cursusprogramma inhoudelijk aan te passen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud / Auteursrecht
Het auteursrecht van het cursusmateriaal en de opleidingen berust bij Breincentrum®.

Alle informatie die tijdens een opleiding wordt verstrekt in de vorm van presentaties en/of readers worden als vertrouwelijk beschouwd evenals de informatie op de websites van Breincentrum®, worden als eigendom van Breincentrum® beschouwd en beide mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van Fleur Giesen, eigenaar van Breincentrum®, op wat voor wijze dan ook worden overgedragen aan derden. De informatie is louter en alleen bedoeld voor eigen gebruik, om toe te passen binnen de daadwerkelijke hulp aan en begeleiding van kinderen met leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Afgeleide informatie of producten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Fleur Giesen worden doorgegeven, verspreid of verhandeld of gebruikt voor een eigen ontwikkelde opleiding. Het is ook niet toegestaan om de informatie te verveelvoudigen en /of te openbaren middel door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Breincentrum®.

Het alleenrecht om docenten op te leiden behoort te allen tijde aan Breincentrum®. Het is de opgeleide docent niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Breincentrum® de lesstof en verstrekte documentatie (powerpoint etc.) te gebruiken binnen een eigen ontwikkelde methode.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid
Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Breincentrum® vertrouwelijk behandeld. Lees hier ook onze privacyverklaring.

Artikel 14. Klachten
Heeft u een klacht? Lees dan hier de klachtenprocedure.

Artikel 15. Vragen:
Schriftelijk (ook e-mail) en mondelinge vragen van administratieve aard met betrekking tot de opleidingen of vragen met betrekking tot de opleidingsinhoud worden binnen 14 dagen beantwoord.
Indien beantwoording binnen 14 dagen niet mogelijk is, dan ontvangt deelnemer een schriftelijk melding met dagtekening daarvan, met daarin aangegeven op welke termijn beantwoording plaats zal vinden.

Artikel 16. Contact
Aanbieder van de opleidingen is:
Breincentrum B.V.
Abersland 2723
6605 PA Wijchen
024-2122046
fleur@breincentrum.com
www.breincentrum.com

De hoofdlocatie van de opleidingen is:
Wijkcentrum Wijchen-Zuid
Zuiderpoort 56
6605 HN Wijchen