Algemene Voorwaarden

Voor cursussen en opleidingen door
opleidingscentrum Breincentrum® te Wijchen.

Inleiding
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Breincentrum en opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, voor opleidingen en cursussen van Breincentrum.

Definities
1. Breincentrum®: Is een geregistreerd handelsmerk van Breincentrum en is gevestigd Abersland 2723 te Wijchen, kantoorhoudend Zuiderpoort 56 te Wijchen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 55224377 handelend onder de naam Breincentrum.
2. Website: de website van Breincentrum, te raadplegen via www.breincentrum.com
3. Deelnemer: de natuurlijk persoon die een overeenkomst aan gaat met Breincentrum en/of zich geregistreerd heeft op de website danwel een bedrijf of beroepsgroep of instelling.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Breincentrum en Deelnemer, van welke de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes tussen deelnemer en Breincentrum voor de cursussen en opleidingen die door Breincentrum worden georganiseerd. Deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2. Inschrijving
Inschrijving voor de cursus(sen) en opleiding(en) gebeurt alleen via de webshop. Inschrijvingen worden toegekend op volgorde van aanmelding. Het aantal beschikbare plaatsen is zichtbaar in de webshop van Breincentrum. Breincentrum bevestigt de aanmelding binnen 7 dagen per e-mail. Het recht wordt voorbehouden aan beide partijen om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de aanmelding te annuleren. Dit dient schriftelijk (per email: info@breincentrum.com) te gebeuren. Het betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na annulering gerestitueerd. De 14 dagen gaan in op het moment dat de deelnemer een email terug heeft gekregen van Breincentrum.
Voor de aanmelding van groepen kan een aangepaste datum/locatie worden ingelast. Daarvoor neemt men contact op via de email.
Bij inschrijving wordt u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief. Indien gewenst kunt u zich daarvoor zelf weer uitschrijven. Echter vervalt hiermee uw recht op vermelding in het Breincentrum register.

3. Betaling
De betaling kan via iDeal dan wel via bankoverboeking worden voldaan. Na ontvangst van de betaling krijgt de deelnemer een factuur per email. Echter de inschrijving wordt pas officieel zodra de volledige betaling binnen is. De uiterste betaaldatum is 14 dagen na inschrijving, dan wel vijf werkdagen voor aanvang van de cursus en/of opleiding. Als de werkgever betaalt, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestiging met daarin de afgesproken data, tijden en cursuslocatie.

4. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door het bestellen van de cursus of opleiding in de webshop van Breincentrum. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus of opleiding. Vroegtijdige beëindiging kan alleen in overleg met degene die de training verzorgt. Breincentrum is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Wanneer deelnemer hinder toebrengt aan docent of andere deelnemers waardoor de training redelijkerwijs wordt bemoeilijkt, kan de deelnemer door Breincentrum van de training worden uitgesloten. Hierop is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

5. Cursus en opleiding
5.1 Verzorging, kwaliteit en verantwoordelijkheid:
De cursussen en opleidingen worden verzorgd door Breincentrum. Deze zal ervoor zorgen dat de
cursussen en opleidingen kwaliteit bieden en deelnemers de mogelijkheid hebben om advies te
vragen tot 6 maanden na de datum van de gevolgde training. Breincentrum heeft een
inspanningsverplichting ten opzichte van het verzorgen van de cursus en/of opleiding, maar neemt
geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van het geleerde in eigen praktijk of werksituatie van de
deelnemer.
5.2 Software:
De tijdens de cursus verstrekte software is aanvullend op de cursussen en wordt tot 01-03-2019
gratis verstrekt. Het gebruik van de software is geheel voor eigen risico. Tevens vindt er geen
restitutie van de cursusprijs plaats op het moment dat de programmatuur traag of niet goed werkt.
5.3 Vermelding in het Breincentrumregister:
Het volgen van een cursus of opleiding bij Breincentrum geeft recht op registratie in het
Breincentrumregister, dat op de website van Breincentrum gepubliceerd zal worden. Dit is onder de
voorwaarde dat de persoon ook ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, omdat via de nieuwsbrief
belangrijke wijzigingen en updates doorgegeven worden. Tot op heden is vermelding in het
Breincentrumregister gratis. Alleen op www.breincentrum.com vermelde en geregistreerde
coaches/specialisten mogen zich als zodanig presenteren.
6. Vooropleiding
Het niveau van de cursus en/of opleiding is HBO.

7. Prijzen
Prijzen voor de cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van BTW. Alle op de website en in de webshop vermelde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke onvolkomenheden. Breincentrum heeft het recht deze te corrigeren. Door deelnemers kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Studentenkorting:
Voor studenten is er de mogelijkheid om last-minute deel te nemen aan een cursus/module met korting.
De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
– De student krijgt 50% korting op de losse modules (uitgezonderd de Rhythmic Movement Trainingen, Johansen-IAS Training en de jaaropleiding. Voor de jaaropleiding geldt de reguliere kortingstaffel zoals beschreven in artikel 8.)
– De cursus is alleen te volgen op de locatie: Wijchen.
– Voor aanvang van de cursus dient de student zijn studentenpas bij de entree aan de trainer te laten zien. Zonder studentenpas is er geen toegang tot de cursus en vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
– Inschrijving dient plaats te vinden met het studenten e-mail adres van de hogeschool.
– Betaling en definitieve inschrijving vinden plaats via de website: www.breincentrum.com
Vooraf dient er (via fleur@breincentrum.com) een kortingscode aangevraagd te worden. De last-minute korting is alleen te verkrijgen tussen 14 en 7 kalenderdagen voor aanvang van de cursus. Uiteraard moet er nog wel plaats zijn in de betreffende cursus.

Herhalingscursus:
Voor cursisten die in het verleden een NLS cursus hebben gevolgd bestaat er de mogelijkheid om deze module te herhalen.
De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
– De cursist moet in de administratie voorkomen van CNLS-Breincentrum, zodat aangetoond kan worden dat deze module al een keer gevolgd is.
– De cursus is alleen te volgen op de locatie: Wijchen.
– Betaling en definitieve inschrijving vinden plaats via de website: www.breincentrum.com/winkel
De datum van de cursus dient overlegd te worden (via fleur@breincentrum.com). De datum wordt pas definitief vastgesteld  30 kalenderdagen voor aanvang van de cursus. Uiteraard moet er nog wel plaats zijn in de betreffende cursus.

8. Vrijstelling
Voor deelnemers die al een cursus en/of opleiding van Breincentrum hebben gevolgd kunnen bij deelname aan de jaaropleiding tot Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist vrijstelling krijgen voor de betreffende module.
Tevens is het mogelijk om een verrekening toe te passen van de gemaakte kosten. Neem hiervoor contact op met Breincentrum.

Hieronder staat de korting die wordt toegepast:

Gevolgde module:Korting op de jaaropleiding:
Cursus Schrijfmotorische therapie€ 210,-
DominantieMatrix opleiding€ 210,-
JaMaRa RekenCoach opleiding€ 150,-
WoordBeeldTrainer Coach opleiding€ 210,-
Cursus Visuele screening en training*€ 210,-
Cursus Ruimtelijk zicht & inzicht **€ 210,-
Visuele screening en training verdiepingscursus ***€ 210,-
Movement Based Learning€ 125,-
Leesmatrix Coach opleidingDeze module is pas te volgen, zodra alle andere modules gevolgd zijn.

9. Wijzigen en Annuleren
Annulering van de cursus of opleiding door de cursist moet schriftelijk (email) plaatsvinden en zal afgehandeld worden volgens onderstaande betalingsvoorwaarden, waarbij restitutie binnen twee weken na de annuleringsdatum zal plaatsvinden. Bij annulering binnen 7 dagen voor de start van de cursus of opleiding is 100% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering tussen 7 en 30 dagen voor de start van de cursus of opleiding is 85% van het lesgeld verschuldigd. Bij langer dan 30 dagen voor aanvang van de cursus of opleiding is 25% van het lesgeld verschuldigd.
Wil een deelnemer de deelname wijzigen naar een andere datum dan wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Dit is alleen mogelijk tot 30 dagen voorafgaand aan de cursus of opleiding. Deelname in een andere groep is afhankelijk van beschikbare ruimte in de betreffende groep te beoordelen door Breincentrum.
Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Breincentrum zich het recht voor om de cursus of opleiding te annuleren of in overleg te verplaatsen naar een andere datum. In het geval van annulering door Breincentrum, volgt restitutie van het lesgeld, binnen twee weken na de annuleringsdatum. In het geval van verplaatsen naar een andere datum geldt de oorspronkelijke cursusdatum voor de eerder genoemde annuleringsvoorwaarden voor de cursist.

10. Aansprakelijkheid
Breincentrum heeft ten opzichte van de cursisten een inspanningsverplichting tot het geven van een informatieve en praktische cursus en/of opleiding. Breincentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden, en of schade die hieruit voortkomt.
Breincentrum is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten door welke oorzaak dan ook; uitgezonderd wanneer er sprake is van opzet door Breincentrum, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd. Breincentrum is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.
Breincentrum is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de cursus en/of opleiding. Breincentrum is niet verantwoordelijk voor het resultaat van coaching of trainingen die deelnemers verzorgen aan hun eigen cliënten. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening. Breincentrum is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Deelnemers betreden de cursusruimtes van Breincentrum op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Breincentrum. Breincentrum is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de cursus of opleiding.
Aan de informatie op www.breincentrum.com kunnen geen rechten worden ontleend. Wegens voortschrijdend inzicht en kwaliteitsverbetering heeft Breincentrum het recht het cursusprogramma inhoudelijk aan te passen.

11. Auteursrecht
Alle informatie die tijdens een cursus of opleiding wordt verstrekt in de vorm van presentaties en/of readers worden als vertrouwelijk beschouwd en de websites van Breincentrum, worden als eigendom van Breincentrum beschouwd en beide mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van Fleur Giesen, eigenaar van Breincentrum, op wat voor wijze dan ook worden overgedragen aan derden. De informatie is louter en alleen bedoeld om toe te passen binnen de daadwerkelijke hulp aan en begeleiding van kinderen met leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Afgeleide informatie of producten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Fleur Giesen worden doorgegeven, verspreid of verhandeld of gebruikt voor een eigen ontwikkelde cursus of opleiding. Het copyright van opleidingen berust bij Breincentrum.

12. Vertrouwelijkheid
Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Breincentrum vertrouwelijk behandeld.

13. Klachten
Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling mediation in. De kosten daarvan worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen. Mocht het geschil niet worden opgelost middels Mediation dan staat het partijen vrij om naar de Rechtbank te stappen om het geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor rekening van partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.
Zie voor nadere omschrijving het klachtreglement hieronder.

Klachtenprocedure Breincentrum:

Klachten dienen binnen 5 werkdagen na de cursus of opleiding schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan onderstaand adres (Abersland 2723, 6605PA, Wijchen) of per email aan fleur@breincentrum.com. Na die tijd wordt ervan uitgegaan dat cursist geen klachten heeft. Mocht een klacht ingediend worden zal deze binnen 1 week bevestigd worden en zal contact opgenomen worden.
Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden. Er wordt naar gestreefd om binnen 14 dagen tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.
Indien partijen 14 dagen na indiening van een klacht geen overeenstemming hebben bereikt, dit ter beoordeling van de klager, kan de klager binnen 14 dagen een beroep doen op een onafhankelijke derde: Dhr Willie Godschalk, te bereiken via klacht@breincentrum.com. Dhr Willie Godschalk uit Didam (www.linkedin.com/in/willie-godschalk-2022b046) onderzoekt de klacht.
Genoemde termijn is een fatale vervaltermijn. De kosten daarvan worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen.
Er wordt naar gestreefd dit onderzoek binnen 4 weken af te ronden en tot een uitspraak te komen. De uitspraak hiervan is bindend voor beide partijen. Mocht het oplossen van de klacht langer dan deze 4 weken duren dan wordt de cursist daarvan op de hoogte gesteld.
Binnen 4 weken na de uitspraak geeft Breincentrum hieraan gevolg.
Klachten worden bewaard in het klachtenregister van Breincentrum. Hierbij is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Vijf jaar na de afhandeling van de klacht, wordt deze uit het register verwijderd en worden alle op de klacht betrekking hebbende stukken vernietigd.

14. Vragen:
Schriftelijk (ook email) en mondelinge vragen van administratieve aard met betrekking tot de cursussen en opleidingen of vragen met betrekking tot de cursusinhoud worden binnen 14 dagen beantwoord.
Indien beantwoording binnen 14 dagen niet mogelijk is, dan ontvangt deelnemer een schriftelijk melding met dagtekening daarvan, met daarin aangegeven op welke termijn beantwoording plaats zal vinden.

15. Contact
Aanbieder van de cursussen en opleidingen is:
Breincentrum®
Abersland 2723
6605 PA Wijchen
024-2122046
fleur@breincentrum.com
www.breincentrum.com

De hoofdlocatie van de cursussen en opleidingen is:
Wijkcentrum Wijchen-Zuid
Zuiderpoort 56
6605 HN Wijchen