Klachtenprocedure Opleidingscentrum Breincentrum®

Voor opleidingen door Opleidingscentrum Breincentrum® te Wijchen.

Inleiding
Opleidingscentrum Breincentrum® streeft naar een prettige samenwerking met haar partners en klanten. Lesgeven
blijft derhalve mensenwerk. Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van Opleidingscentrum Breincentrum®, dan
vernemen wij dit graag van u. Dit geeft ons de kans uw klacht naar behoren op te kunnen lossen en stelt
ons in staat te leren van onze fouten.

Definities

1. Opleidingscentrum Breincentrum®, gevestigd te Wijchen;
2. Klager: een deelnemer aan een opleiding;
3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van een opleiding of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 1. Indienen van een klacht
De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend, te worden ingediend bij de directie van Opleidingscentrum Breincentrum® per e-mail naar info@breincentrum.com binnen 8 dagen na uitvoering en afronding van de
betreffende opleiding.

De klacht dient van de volgende gegevens te worden voorzien:

Artikel 2. Behandeling van de klacht

1. De directie bevestigt ontvangst van de klacht aan de klager binnen 10 werkdagen.
2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
3. Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan
klager gezonden.
4. Opleidingscentrum Breincentrum® zal de klacht volledig in vertrouwen in behandeling nemen, afhandelen en bewaren.
5. Klachten worden bewaard in het klachtenregister van Breincentrum®. Hierbij is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Vijf jaar na de afhandeling van de klacht, wordt deze uit het register verwijderd en worden alle op de klacht betrekking hebbende stukken vernietigd.

Artikel 3. Uitspraak

1. Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen,
conclusies, reacties en afhandeling van de klacht. Als Breincentrum® een langere tijd nodig heeft om onderzoek te doen, wordt de deelnemer binnen 1 week in kennis gesteld dat het langer duurt, waarbij het uitstel wordt toegelicht; en er een indicatie gegeven wordt wanneer er uitsluitsel gegeven kan worden.
2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 4. Ingangsdatum
Deze regeling gaat in op 20 april 2022.