Zoek jouw Opleidingen

Algemeen:

Johansen-IAS

Wat is Johansen-IAS?

Johansen-IAS is een Individuele Auditieve Stimulatie Training voor kinderen en volwassenen. Het is een individuele frequentie en hemisfeer specifieke luistertraining gebaseerd op speciaal gecomponeerde muziek. Ontwikkeld door Dr. Kjeld V. Johansen uit Denemarken en wordt al meer dan 30 jaar aangeboden in 22 landen.

De aanbieders van Johansen-IAS uit Europa, de V.S., Australië en Nieuw-Zeeland wisselen regelmatig informatie uit en ontwikkelen de methode voortdurend verder. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode (lees hier het onderzoek van Wim de Zwart) die al jaren succesvol aangeboden wordt. In Engeland en Denemarken is de luistertraining een vaste waarde in de aanpak van kinderen met leerstoornissen met name dyslexie en concentratieproblemen.

Waarom Johansen-IAS?

Auditieve verwerking is de mogelijkheid om goed te kunnen horen, verstaan en luisteren. Het is een bouwsteen voor taal en een belangrijke factor in het leerproces bij kinderen. Er blijkt nogal eens een auditieve oorzaak te zijn voor problemen als dyslexieconcentratieproblemenlees- en spellingproblemen, spraakproblemen, problemen met automatiseren en het opvolgen van mondeling gegeven instructies. Deze problemen worden veroorzaakt door problemen met de auditieve informatieverwerking.

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden. Als je moeilijk auditieve informatie kan verwerken kan dit leiden tot leesproblemen.

Vaak kan het gehoorde niet snel en effectief verwerkt worden. Hierdoor is het voor het kind moeilijk om zich in een klaslokaal op de stem van de leerkracht te concentreren, omdat het kind door andere geluiden in de klas wordt afgeleid. Veel van de uitleg zal verloren gaan. Het is lastig om verschillende opdrachten te kunnen onthouden en uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het werk. De uitvoering zal extra veel tijd in beslag nemen.

Om de auditieve informatieverwerking te verbeteren helpt de Johansen-IAS training. Deze training helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Zo kunnen kinderen met lees- en spellingproblemen bijvoorbeeld gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Samen met reflexintegratie en remedial teaching (psychomotorische begeleiding) kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren en wordt er een belangrijke bouwsteen gelegd om tot leren en ontwikkelen te komen.

.

Aanbeveling van Sally Goddard Blythe:

Wist je dat reflexintegratie en Johansen-IAS elkaar heel goed aanvullen? In de opleiding RMTi Level 3 bevelen we de Johansen-IAS ook aan na het werken met reflexintegratie. Hieronder een aanbeveling van Sally Goddard Blythe:

„The skill of a good therapist lies not in simply providing the remedies that she or he has to offer but in recognizing where other methods and interventions may be more suitable or complimentary.“

Wat kan Johansen-IAS betekenen voor:

Jonge kinderen
De Johansen-IAS training helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Kinderen die moeite hebben met verstaan van wat er gezegd wordt en zichzelf moeilijk kunnen uitdrukken kunnen veel voordeel hebben van de Johansen-IAS training. Deze training kan heel goed naast een logopedische behandeling worden gebruikt.

Schoolgaande kinderen
De Johansen-IAS training verbetert de verwerking van auditief aangeboden informatie. Kinderen die moeite hebben met het volgen van gegeven instructies (les) lijken niet te luisteren naar wat er gezegd wordt. Ze hebben vaak meer tijd nodig om een vraag te beantwoorden en een opdracht uit te voeren. Er kan dan sprake zijn van een auditief verwerkingsprobleem. De Johansen-IAS training kan hier verbetering in aanbrengen. Kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Samen met specifieke remediale hulp (R.T.) kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren

Herken je dit…?

Kinderen (of volwassenen) die…:

 • Moeite hebben met verbaal gegeven instructies, instructies moeten meerdere malen herhaald worden of er moet langzaam en duidelijk gearticuleerd gesproken worden om de instructie te begrijpen.
 • Moeite met luisteren in een onrustige klas.
 • Heeft moeite met het ordenen en samenvatten van auditief aangeboden informatie.
 • Eerst kijken wat anderen doen na een instructie.
 • Problemen in de taalontwikkeling.
 • Zwak auditief geheugen. Kinderen met een zwak auditief geheugen vinden het moeilijk om informatie die ze te horen krijgen, te onthouden en/of te reproduceren. Zulke informatie kan bijvoorbeeld een cijferreeks zijn, een ingewikkelde instructie, de spelling van een woord of een zin in een dictee.
 • Moeite met lezen (traag tempo, haperen, blijft spellend lezen).
 • Angst en bewegingsonrust bij hardop moeten voorlezen.
 • Moeite met begrijpend lezen.
 • Dyslexie.
 • Moeite om het verschil te horen tussen de klanken: d en b.
 • Verwarring van gelijk klinkende woorden.
 • Spellingsfouten maken.
 • Dagdromen.
 • Lijkt niet te luisteren.
 • Concentratieproblemen bij luistertaken.
 • Snel afgeleid zijn.
 • Veel neus-keel-oorproblemen als kind.
 • Overgevoeligheid voor (bepaalde) geluiden.
 • Spraak- en articulatieproblemen (aarzelend, monotoon, langzaam spreken).
 • Woordvindingsproblemen, verwarrend een verhaal vertellen.
 • Moeite met het voeren van een gesprek.
 • Moeilijkheden om het deuntje vast te houden tijdens het zingen.
 • Moeite met combineren van luisteren en schrijven.

Wil je ook dat je…

De volgende veranderingen teweeg kunt brengen bij kinderen in je klas of praktijk:

  • Zelfvertrouwen neemt toe.
  • Verbeterde uitspraak van woorden en klanken.
  • Minder verwarring van gelijkende klanken.
  • Gemakkelijker leren en onthouden van nieuwe woorden.
  • Toename van studievaardigheid.
  • Verbetering van het leesniveau.
  • Vermindering van het aantal spellingfouten.
  • Verbetering van het handschrift.
  • Verbetering van het korte termijngeheugen.
  • Minder verkeerd begrijpen van instructies.
  • Optimalisatie van gehoorverwerking.
  • Betere informatieverwerking, het kunnen verstaan in rumoerige omgeving.
  • Minder gevoelig voor bepaalde geluiden.
  • Uitbreiding van de woordenschat.
  • Correctere zinsbouw.
  • Verminderde impulsiviteit.
  • Verminderd onhandig gedrag.
  • Verbeterde concentratie.
  • Verbeterde sociale vaardigheden.

Inhoud:

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe je een auditief verwerkingsprobleem kunt herkennen, leer je meer over de plasticiteit van de hersenen en hoe je met de Johansen-IAS training kinderen hiermee kunt helpen. Je leert zelf audiogrammen afnemen (middels een tablet/laptop en koptelefoon), interpreteren en muziek aanvragen.

Taalverwerking:

Voor bijna alle rechtshandigen en het merendeel van de linkshandigen bevindt zich het taalcentrum in de linkerhersenhelft (linker hemisfeer). De snelste en meest efficiënte manier voor talige informatie om in de linker hemisfeer te komen is via het rechteroor. (Dit komt door de lateralisatie in het lichaam. Prikkels vanuit de rechterhersenhelft sturen het linkerdeel van het lichaam aan en omgekeerd.) Het linkeroor heeft hier een ondersteunende rol. Een onzekere dominantie of zelfs linkeroordominantie kan het leren van taal en de organisatie daarvan in de hersenen negatief beïnvloeden. Met als gevolg dat klanken binnen woorden, hele woorden of zelfs complete zinnen door elkaar gehaald kunnen worden. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het begrijpen van taal, maar zeker ook voor het spreken en schrijven. Een kind met een zwakke organisatie van taal zal hard moeten werken om te begrijpen wat er gezegd wordt. Vaak ontbreekt de benodigde concentratie om dit steeds te blijven doen. Dit zal dus het leervermogen beïnvloeden.

Auditieve verwerkingsproblemen kunnen de ontwikkeling van spraak, taal en communicatie beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het spreken en begrijpen van taal. Het kind kan dit probleem geërfd hebben. Het kan echter ook veroorzaakt zijn door gehoorvermindering veroorzaakt door vocht achter het trommelvlies en oorontsteking. Vooral tijdens de periode van spraak-taalontwikkeling (0-3 jaar) kan dit grote gevolgen hebben voor de taalverwerving (klanken komen niet of sterk vervormd binnen) en dus later voor de taalverwerking.

Vele kinderen met spraak- en taalproblemen hebben moeite met de verwerking van taal. Hun vermogen om taal te ontvangen, te organiseren, op te slaan, weer op te roepen en in verband te brengen met reeds aanwezige informatie in de hersenen is zwak. Vaak kunnen ze niet precies zeggen wat ze in gedachten hebben, niet precies opschrijven wat ze willen. Dit op zijn beurt kan grote gevolgen hebben voor de schoolprestaties, maar ook voor het functioneren van het kind in het algemeen. Verschillende onderzoekers leggen een relatie tussen taalverwerkingsproblemen en de wijze waarop (taal)klanken worden verwerkt.

Hersenscans laten zien dat stimulatie door Johansen-IAS training een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand brengt. Verbindingen in de taalcentra verlopen daardoor sneller en effectiever, met als positief gevolg dat de verwerking van taal efficiënter verloopt. Concentratie en begrip verbeteren, doordat informatie sneller verwerkt wordt. Er kan meer informatie in één keer verwerkt worden. De taalvaardigheid (lezen en spellen) verbetert als het kind gemakkelijker de klankstructuur van woorden kan analyseren.

In deze video kunt u zien wat Johansen-IAS voor een kind kan betekenen.

Opleidingsprogramma:

 Dag 1:

 • Introductie
 • Het gehoor
 • Klanktherapieën
 • Johansen-IAS training
 • Plasticiteit van de hersenen
 • Zintuiglijke stimulatie
 • Auditieve stimulatie
 • Muziek en taal
 • Ontwikkeling gehoor en auditieve verwerking
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Lateraliteit en dominantie
 • Auditieve lateraliteit en gehoorverlies
 • Auditieve verwerkingsstoornissen en dyslexie
 • Auditieve verwerkingsstoornissen en J-IAS
 • Ontwikkeling van de Johansen-IAS training
 • Onderzoeksprojecten effecten J-IAS
 • Tinnitus


Dag 2:

 • Twee casussen
 • Audiogram + optimaalcurve
 • Muziek Johansen-IAS training
 • Frequenties en taalklanken
 • Beluisteren van de J-IAS muziek
 • Praktische informatie
 • Afnemen audiogram en binaurale testen
 • Interpretatie audiogram
 • Aanvraagformulieren muziek
 • Info audiometers

Na deze opleiding kunt u aan de slag met de Johansen-IAS training.

Auditieve verwerking en Dyslexie:

Bij een ander onderzoek werd gebruik gemaakt van EEG’s om de hersenactiviteit te meten, in dit geval van een aantal kinderen dat leerde lezen. Bij het leren lezen vertonen de hersenen vooral activiteit aan de rechterzijde, de rechter hemisfeer. Een vergevorderde lezer voornamelijk aan de linkerzijde, de linker hemisfeer. Bij dyslectische kinderen echter zien we een duidelijk verschil. De linkerkant wordt wel gebruikt, maar de rechterkant wel 6x heftiger dan een kind zonder dyslexie. Het taalcentrum bevindt zich juist aan de linkerkant! Voor een goede verwerking zou deze het meest gebruikt moeten worden. Dit kan o.a. verklaren waarom dyslectici sneller vermoeid raken bij het schrijven, lezen en taal leren en daardoor eerder afhaken. Onderzoek in Chicago toont aan dat mensen met dyslexie moeite hebben met het filteren van geluiden in een rumoerige omgeving. Geluidssignalen worden als eerste in de hersenstam verwerkt. Dyslectici kunnen dus niet of nauwelijks relevante geluiden onderscheiden. Ze hebben dus veel meer moeite om zich te blijven concentreren
op enkel de relevante informatie.

Kjeld Johansen heeft zijn luistertraining onder andere gebaseerd op problemen in het auditieve systeem. Hij heeft geconstateerd dat dyslectici vaak een “storing” hebben in het neuronale systeem van de linker hemisfeer. Hierdoor vormt extra stimulatie van het rechteroor een belangrijk onderdeel van zijn luistertraining.

Ervaringsberichten van cliënten die Johansen-IAS hebben gebruikt:

Moeder:  Voordat mijn zoon reageerde moest ik hem wel 5 / 6 keer roepen. Wij dachten dat hij zich afsloot van de rest.  Nu reageert hij vrijwel meteen als ik hem roep. Het lijkt bovendien alsof hij veel socialer is geworden. Hij ziet dingen die om hem heen gebeuren en kan daar op inspelen. We hebben een ander kind gekregen. Ook op school gaat alles veel gemakkelijker. Hij heeft meer inzicht. Hij gaat met plezier naar school.

Vader: In een jaar tijd is onze zoon enorm veranderd. Hij haalt nu goede resultaten op school. Lezen en dictee gaan goed. Zijn zinsbouw is verbeterd en hij begint nu heel goed te praten. Hij bloeit helemaal op. Ook de juffrouw op school vertelt dat zij een ander kind in de klas heeft gekregen. We zien dat het goed komt en dat stemt ons gelukkig!

Volwassenen: Ik heb geen last meer van oorsuizen. Ik kan muziek beter verdragen en er zelfs van genieten. Ook kan ik makkelijker schakelen naar zachter en langzamer spreken. Ik word minder snel moe in een groep als ik een gesprek wil voeren (bijvoorbeeld bij een verjaardag, een feestje of iets dergelijks.)

Na de opleiding kun je:

auditief verwerkingsprobleem

Testen (met een app met koptelefoon of audiometer) of een kind een auditief verwerkingsprobleem heeft. Met behulp van een audiometer worden de gehoorcurves van het linker- en rechteroor vastgesteld. In een audiogram worden deze curves weergegeven. Hiernaast wordt de dominantie van hand, voet, oog en oor bepaald. Dit om te zien hoe de lateralisatie in het lichaam verloopt. Bovendien wordt met een zogenaamde Dichotic Listening Test bepaald hoe de verwerking van klanken via het rechter- en linkeroor precies plaatsvindt. De resultaten kun je in een onderzoeksverslag uitwerken.

Indien er een auditief verwerkingsprobleem is geconstateerd kun je met de cliënt de Johansen-IAS training starten. Met de informatie van het audiogram wordt er individuele muziek samengesteld, afgestemd op het audiogram (door de National Director: Wim de Zwart). Die muziek moet 10 à 15 minuten per dag (maximum één uur per week) thuis beluisterd moet worden. Dit gedurende een periode van gemiddeld 10 tot 14 maanden, afhankelijk van de vooruitgang en beginsituatie. De kosten voor de muziek bedragen €60,- In deze prijs zijn inbegrepen: de muziekrechten en alle verdere informatie die nodig is m.b.t. het aanbieden van deze luistertraining (helpdesk). Deze kosten bereken je door aan je cliënt.

Na gemiddeld 8 weken (afhankelijk van de muziek en leeftijd) komt de cliënt weer naar jouw praktijk en wordt er een nieuw audiogram afgenomen. Aan de hand van het audiogram wordt opnieuw persoonlijke muziek samengesteld waar weer 8 weken mee wordt geoefend. De training eindigt als de optimaalcurve zo dicht mogelijk benaderd is. De laatste afbouwmuziek zal worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de veranderingen stabiel blijven.

Het volgende ga je bij kinderen en volwassenen aan verbetering zien na de Johansen-IAS training:

 • Verbetering van de LUISTERFUNCTIE bij auditieve verwerkings- en waarnemingsproblemen.
 • Toename van AANDACHT en CONCENTRATIE met verhoogde afleidbaarheid door achtergrondgeluid.
 • Verbetering van de LEES- EN SPELLINGPRESTATIES, op voorwaarde dat de moeilijkheden onder andere te wijten zijn aan auditieve beperkingen.
 • Positieve ondersteuning op het gebied van TAALONTWIKKELING en TAALBEGRIP.
 • Verbetering van de uitspraak wanneer de stem laag, onduidelijk of eentonig is.
 • Vermindering  van GEVOELIGHEID VAN HET GEHOOR en vermindering van een waargenomen continue toon (TINNITUS).
 • Gebruik van positieve effecten voor ONTSPANNING en REGENERATIE, bijvoorbeeld bij traumatische ervaringen of burn-outverschijnselen.

Prijzen en details:

Wie kan aan de opleiding deelnemen: 
De opleiding is bedoeld voor logopedisten, dyslexiespecialisten, ergotherapeuten, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, jeugd- en gezinsprofessionals, psychologen en kinderkinesisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Niveau: Post HBO.

Lesmateriaal: 

Elke cursist ontvangt de volgende materialen:

 • Een pen en klapper met de hand-out van de presentatie.
 • Potlodenset van Breincentrum.
 • Certificaat te downloaden in online account.
 • Zelf mee te nemen: tabblet of laptop met koptelefoon. Meer informatie hierover volgt in de uitnodiging, twee weken voorafgaand aan de opleiding.
 • Na de cursus is het aan te raden om het volgende aan te schaffen om de audiogrammen af te kunnen nemen:
 • 1. Een app beschikbaar voor Android of Apple + geschikte koptelefoon.
 • 2. Of een geschikte audiometer voor de JIAS kosten ongeveer 680 euro incl. BTW.

Certificering: 

Na het afronden van deze scholing ontvang je het certificaat: “Johansen-IAS Coach”. Je wordt dan ook als Johansen-IAS Coach vermeld op het landelijk overzicht van Breincentrum: https://www.breincentrum.com/zoek-een-coach/

Je ontvangt tevens het logo van de “Johansen-IAS Coach” zodat je dat op je website kunt vermelden, om zo goed zichtbaar te zijn voor ouders die hulp zoeken voor hun kind.

Studiebelasting: 
Twee opleidingsdagen van in totaal 11,5 uur, waarbij u tussendoor kunt genieten van een heerlijke lunch!
Studiebelasting buiten de opleiding bedraagt 16,5 uur. Dit bestaat uit het zelf doornemen van alle theorie en het oefenen met het afnemen van audiogrammen bij cliënten.

Nadat de opleiding gevolgd is kan er ingelogd worden op de facebookgroep voor Johansen-IAS Coaches. Daar vindt nazorg plaats met betrekking tot vragen of andere items door middel van collegiale consultatie.

Jaarlijks kun je deelnemen aan een terugkomdag (kosten 99 euro), waarbij er ruimte is voor het bespreken van casussen en om te netwerken met collega’s. Tevens worden nieuwste ins- en outs met betrekking tot de scholing van Breincentrum onder de aandacht gebracht.

Lestijden: Tijden zijn van 09.15u (inloop), 09.30u start tot 16.00u einde van de opleidingsdagen. 

Prijs opleiding: 550 euro.

Betaal met KMO-portefeuille (voor Belgen) totaal maar 385 euro, voor kleine ondernemingen (geniet 30% steun).

Accreditaties en erkenning (en):

Geaccrediteerd door de kmo-portefeuille:

Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Wil jij ook jouw Vlaamse bedrijf laten groeien en naar een hoger niveau brengen? Laat je dan bijscholen bij Breincentrum®.

Wij zijn geaccrediteerd door de kmo-portefeuille, waardoor je als Belgische ondernemer financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kan dat deze opleiding zijn. Wil jij ook de kwaliteit van je bedrijf verbeteren, schrijf je dan in voor de jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist”.

Indien je een eigen bedrijf hebt in België en met de kmo-portefeuille betaalt, het registratienummer van Opleidingscentrum Breincentrum® is DV.0237638

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is €7.500 euro.

Lees hier hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Meer informatie vind je op de website van kmo: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Kijk hier in een filmpje hoe het in zijn werk gaat:


Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs:

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van opleidingen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Breincentrum is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Breincentrum® bezit het NRTO-keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breincentrum® voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

Inschrijven (data en locatie):

Datum Locatie Instructeur Prijs Inschrijven
15-04-2024 en 16-04-2024 Wijchen in Nederland Fleur Giesen Wim de Zwart € 550,00