Privacyverklaring Opleidingscentrum Breincentrum®

AVG verklaring Breincentrum®

In onze privacyverklaring is vastgelegd hoe Opleidingscentrum Breincentrum® omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke gegevens worden verzameld, voor welk doel deze worden verzameld en voor welke termijn.

Breincentrum B.V., kantoorhoudend aan Zuiderpoort 56, 6605 HN Wijchen.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 89759486.

Opleidingscentrum Breincentrum® is per e-mail te bereiken via info@breincentrum.com en telefonisch via 024-2122046.

Breincentrum® verklaart hiermee dat de benodigde inspanningen zijn verricht om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Breincentrum® heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie. Breincentrum® begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten. Breincentrum® verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de verklaring van Breincentrum® zijn te vinden op de volgende pagina’s van dit document.

Aldus opgemaakt te Wijchen, d.d. 19-05-2018.

Opleidingscentrum Breincentrum® behoud zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 mei 2022.

Verwerking van persoonsgegevens:

In de eerste plaats worden uw persoonsgegevens verwerkt als u zich inschrijft voor een opleiding of lesmaterialen besteld via onze webshop. Breincentrum® vraagt bij aanmelding voor een opleiding en bestellingen om de volgende gegevens:

Doelbinding 

Deze persoonsgegevens worden verzameld om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Indien u een bestelling doet in de webshop van Breincentrum® worden uw persoonsgegevens verzameld om de overeenkomst uit te kunnen voeren en om uw bestelling af te kunnen ronden. Hetzelfde geldt indien u een opleiding volgt. De wettelijke rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, betreft dan ook dat het verwerken noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Vermelding op de website 

Na een geslaagde afronding van de cursus biedt Breincentrum® de studenten de mogelijkheid om vindbaar te zijn op onze website en via externe zoekmachines (“bij onder andere zoek een coach”). U geeft zelf aan of/hoe en met welke gegevens u vermeld wilt worden. Voor dit doel vult de student zelf onderstaande gegevens in op zijn eigen portal op de website van Breincentrum®.

Alle bovenstaande gegevens zijn pas zichtbaar op de kaart op de website zodra de student heeft geklikt op “publiceren”. Breincentrum® vinkt de specialismen van de student aan, zodat die dan ook zichtbaar zijn op de kaart.

Doelbinding 

Breincentrum® verzamelt bovenstaande gegevens met het doel het publiek/ouders en andere belangstellenden te informeren over de aanwezigheid van een erkende coach in de eigen omgeving. Een ander doel is de coaches de mogelijkheid te geven hun praktijk kenbaar te maken aan mogelijke belangstellenden.

Gebruikmaking van de nieuwsbrief 

Persoonsgegevens:                        Naam en e-mailadres.

Grondslag:                                     Gebruikmaking van de nieuwsbrief.

Verwerkingen:                                Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.

Verwerkt door:                               Breincentrum®

Bewaartermijn:                               Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Als je je wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, word je automatisch ook verwijderd van de kaart (“zoek een coach”). Dit is omdat we de nieuwsbrieven als communicatiemiddel gebruiken en coaches bijvoorbeeld informeren over nieuwe logo’s, nieuwe namen van de opleidingen, etc.

Informatieverstrekking

Verwerkingen:                                   Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.

Verwerkt door:                                  Breincentrum®

Bewaartermijn:                                 Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

Verwijzing naar Privacy Policy 

Wij als organisatie hebben onze Privacy Policy zichtbaar gemaakt op onze website. Op onze opleiding maken we melding van de vindplaats.

Cookies

Breincentrum® maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Breincentrum® bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Breincentrum® om een goede gebruikerservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Breincentrum®. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. Breincentrum® is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Breincentrum® raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Breincentrum® zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven “verwerkers”. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Breincentrum®.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Breincentrum® op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging website

Breincentrum® heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website (www.breincentrum.com) heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Breincentrum® beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Breincentrum® met derden die uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Toegangsbeveiliging

Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Software en antivirussoftware 

Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Digitale trainingsprogramma’s

De studenten van Breincentrum® werken met digitale trainingsprogramma’s. De studenten gebruiken deze programma’s op hun eigen computer/laptop en zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het invoeren van data van leerlingen.

Data back-up 

Breincentrum® maakt gebruik van een data back-up.

Geautoriseerde medewerkers

Breincentrum® werkt samen met freelance docenten. Deze hebben inzage in de naam en het e-mailadres van de cursisten. Met de docenten is een overeenkomst getekend waarin ook de privacy borging is opgenomen.

Vernietiging 

Cursisten kunnen zelf hun gegevens invullen op de website zodat ze zichtbaar worden onder de knop: “zoek een coach”. Ze kunnen hun gegevens ook zelf wijzigen of verwijderen.

Let op: In de financiële administratie mogen (of eigenlijk: moeten!) deze persoonsgegevens nog wel blijven staan, want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

Papieren documenten en beveiliging

Breincentrum® bewaart alle papieren met persoonsgegevens in een afsluitbare ruimte. Alleen personen die voor hun werk voor de organisatie daarvoor toestemming hebben, mogen in die kast komen.

Datalekken 

Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend hoe dit af te handelen en te documenteren.

Facebook groepen

Iedere cursist kan zich vrijwillig, via zijn eigen Facebook account, aan- en afmelden voor een besloten Facebookgroep waar informatie gedeeld wordt over de betreffende opleiding. Hier worden geen persoonsgegevens gedeeld door Breincentrum®.

Foto’s 

Tijdens de opleidingsdagen worden er foto’s gemaakt indien de student toestemming geeft. Deze worden gebruikt voor Facebook, de website en ander reclamemateriaal.

Indien iemand herkenbaar op de foto staat en nadien zijn toestemming in wil trekken, worden de foto’s verwijderd.

Breincentrum® heeft zich tot het uiterste ingespannen om studenten en gebruikers van onze website zo goed mogelijk te informeren over hoe zij tracht te voldoen aan de eisen die de AVG wet stelt aan ons bedrijf. Situaties rondom veiligheid en privacy kunnen veranderen. Controleer dan ook regelmatig onze site op updates van deze privacyverklaring. 

Indien u een klacht wil indienen over Breincentrum® met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@breincentrum.com. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Aldus opgemaakt 19-05-2018 te Wijchen – versie 7 april 2023. 

Breincentrum®